Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu od początku swojej działalności dąży do tego, by była miejscem przyjaznym dla wszystkich Studentów. Dzięki odpowiednio przystosowanej infrastrukturze, zróżnicowanym formom nauczania oraz wspomaganiu procesu dydaktycznego nowoczesnymi środkami dydaktycznymi jest Uczelnią otwartą na potrzeby Studentów z niepełnosprawnością.

Władze Uczelni chcąc zapewnić osobom z niesprawnością komfort i bezpieczeństwo studiowania powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON).

BON jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych przez władze Uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnością, ale dysponuje zdecydowanie szerszym zakresem usług na rzecz poprawy  warunków w procesie kształcenia na Uczelni.

Różnorodność usług oferowanych przez BON jest związana z rodzajami dysfunkcji i deficytów oraz potrzebami, które mają osoby z niepełnosprawnością. Rodzaj przyznanego studentowi wsparcia jest bezpośrednio zależny od rodzaju niepełnoprawności.

Każda osoba zarówno ucząca się, jak i pracująca w WSZ „Edukacja”, może zwrócić się do pracowników BON z pytaniem oraz prośbą o wsparcie w sprawach związanych z funkcjonowaniem na Uczelni studenta z niepełnosprawnością. Wykładowcy mogą np. konsultować z Koordynatorem ds. osób z niepełnosprawnością dobór metod i środków dydaktycznych pod kątem potrzeb osób posiadających różne rodzaje dysfunkcji, natomiast Studenci – oczekiwać wsparcia w procesie kształcenia, zasięgać informacji na temat możliwości ubiegania się o stypendia czy kierować pytania dotyczące organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa, pomoc Biura udzielana jest tylko i wyłącznie tym osobom, które same zgłoszą taka potrzebę i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

Kontakt z Biurem ds. Osób
z Niepełnosprawnością

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62,
Budynek A, pok. 116, I piętro

tel.: 71 377-21-17

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Pamiętaj, jeżeli:

 • poszukujesz jakichkolwiek informacji związanych z funkcjonowaniem na uczelni;
 • potrzebujesz wsparcia o charakterze materialnym;
 • chcesz porozmawiać z psychologiem;
 • odczuwasz chęć pracy z coachem;
 • zastanawiasz się nad wyborem kierunku lub specjalności kształcenia;
 • potrzebujesz pomocy w procesie dydaktycznym (dostosowanie formy zajęć, egzaminów, , wypożyczenie sprzętu itp.);
 • potrzebujesz asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • poszukujesz wsparcia w integracji ze społecznością Uczelni;
 • chcesz podjąć jakąś inicjatywę społeczną lub zrealizować projekt;
 • chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach

to serdecznie zapraszamy do BIURA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WSZ „Edukacja”.

Więcej informacji:

1) Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

2) 1 sierpnia 1997r. Sejm uchwalił Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym podkreślono prawo osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia. W Karcie zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania na rzecz osób z ograniczoną sprawnością.

W karcie zagwarantowano osobom niepełnosprawnym prawo do:

 • Dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
 • Dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny.
 • Dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną.
 • Nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej.
 • Pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych.
 • Pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.
 • Zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym.
 • Życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej.
 • Posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.
 • Pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

3) Kształcenie osób z ograniczoną sprawnością na poziomie szkolnictwa wyższego reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która gwarantuje osobom niepełnosprawnym prawo do edukacji.

Każdy student z ograniczoną sprawnością ma prawo niezależnego, samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, w tym – życia akademickiego. Oznacza to, że nie może być traktowany krzywdząco z powodu swojej niepełnosprawności. Wymaga to od nauczycieli akademickich dwojakiego rodzaju działań:

 1. Uwzględniania w procesie dydaktycznym ograniczeń studenta wynikających bezpośrednio z jego niepełnosprawności, np. zastosowanie większej czcionki w materiałach pisemnych dla studentów niedowidzących, zagwarantowanie miejsca w pobliżu katedry studentom niedosłyszącym i in.
 2. Nieprzenoszenia zasady wyrównywania szans osób z ograniczoną sprawnością na inne, niezwiązane z niepełnosprawnością, sfery. Chodzi o to, by w imię tzw. normy politycznej poprawności nie faworyzować studentów z ograniczoną sprawnością, a tym samym nie odbierać im prawa do równego traktowania, autonomii i godności.

Do pobrania:

 • Brzezińska, A.I., Woźniak, Z., Maj, K. (red.) (2007). Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Academica.
 • Kowalik, Z. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Morysińska, A., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Sochańska-Kawiecka, M., Makowska-Belta, E., Zielińska, D. (2013). Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji. Raport podsumowujący badania realizowane w ramach projektu „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”. Wrocław: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej.
 • Woźniak, A. (2010). Aktywizacja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej. W: A.W. Brzezińska, A. Hulewska, J. Słomska-Nowak (red.). Edukacja kulturowa. Społeczność – Aktywizacja – Uczenie się. Wrocław: Wydawnictwo WSZE.

W Polsce działa wiele organizacji, których celem jest wspieranie osób z ograniczoną sprawnością. Są to m.in.:

Bardzo ważną rolę w ułatwieniu dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych odgrywa pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych., np. w ramach programów celowych.