Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Problematyka przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy jest uwzględniona w programach studiów na każdym z kierunków studiów w ramach realizacji treści kształcenia. Uczelnia zobowiązuje się upowszechniać wiedzę i budować świadomość w zakresie przestrzegania zasad antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzaniem Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 01.10.2018 r. w sprawie zasad przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji:

Studenci i pracownicy WSZ Edukacja mogą wysyłać również zgłoszenia naruszenia zasad w formie elektronicznej, poprzez poniższy formularz: 

Procedura Wsparcia Studentów Wybitnych

Celem Uczelnianego Systemu Wsparcia Studentów Wybitnie Uzdolnionych Uczelni celu jest wspieranie w rozwoju studentów uzdolnionych wybitnie w obszarze naukowym, zawodowym, artystycznym i sportowym. Systemem Wsparcia Studentów o Uzdolnieniach Wybitnych mogą być objęci studenci wszystkich kierunków funkcjonujących w WSZ Edukacja we Wrocławiu.

Podstawą do włączenia do programu są w szczególności:

  • bardzo dobre wyniki w nauce
  • szczególne osiągnięcia zawodowe i przedsiębiorcze
  • nagrody i wyróżnienia organizacji naukowych i/lub zawodowych
  • nagrody i wyróżnienia w zakresie działalności artystycznej bądź sportowej

Formy wsparcia studentów zakwalifikowanych jako Uzdolnionych Wybitnie obejmować mogą w szczególności:

  • umożliwianie i ułatwianie studiowania równocześnie na wielu specjalnościach i kierunkach studiów oraz elastyczne formy studiowania
  • wsparcie w zakresie podejmowania studiów podyplomowych oferowanych na Uczelni
  • zindywidualizowaną opiekę i dodatkowe konsultacje nauczycieli akademickich i praktyków prowadzących zajęcia, wskazanych przez Dziekana, w zakresie rozwoju zawodowego, naukowego, kulturalnego, sportowego
  • wparcie w zakresie prowadzenia pracy naukowej i/lub zawodowej poprzez mentoring i doradztwo
  • pierwszeństwo w korzystanie z bazy dydaktycznej i naukowej uczelni
  • szczególne wsparcie Biura Karier w zakresie dostępu do informacji o programach doradczych i inicjatywach mających wzmacniać obecną i przyszłą pozycje zawodową.
 

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu programu udziela Dziekan oraz Koordynator Kierunku Studiów. Formularz zgłoszeniowy można wysłać także drogą elektroniczną.