Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Uniwersytet
III Wieku

Informacje

W 2007 oku z inicjatywy Burmistrza Miasta Kłodzka oraz WSZ ”Edukacja” we Wrocławiu-Wydziału Turystyki w Kłodzku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku „Edukacja” włączając go w strukturę uczelni.

W powołanie Uniwersytetu czynnie włączyli się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, przedstawiciele Rady Miejskiej a także osoby znane w Kłodzku ze swojej aktywności, pasji i kwalifikacji.

Uniwersytet III wieku jest miejscem pomagającym najstarszym mieszkańcom Kłodzka na konstruktywne i twórcze życie w zmieniającej się rzeczywistości by jak najdłużej pozostać w „biegu życia”. Jesteśmy wiodącą Placówką w mieście, postrzegani jako promotor zmiany stylu życia seniorów.

UTW E to również placówka propagująca wśród emerytów i rencistów wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki a także sprzyja koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, turystyki, medycyny, nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, kultury i sztuki.

Działalność edukacyjna i kulturowa UTW odbywa się w zakresie:

  • aktywizacji ludzi starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,

  • aktywizacji intelektualnej Słuchaczy (wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, seminaria, spotkania z osobami znaczącymi w życiu kulturalnym i społecznym miasta Kłodzka i okolic

  • upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kłodzkiej poprzez prezentowanie i promowanie jej dorobku społeczno-kulturalnego i turystycznego,

  • propagowanie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy,

  • aktualizacji wiedzy z różnych dziedzin nauki.
Działanie UTW ma także ogromny wpływ na zewnątrz poprzez:
  • przekazywanie przez Słuchaczy wiedzy prezentowanej w rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, współpracę z dziećmi i młodzieżą w ramach integracji międzypokoleniowej, współdziałanie z organizacjami stowarzyszeniami, które zainteresowane są sytuacją ludzi starszych.

    Pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego dla UTW w Kłodzku  odbyła się 04 października 2007r. Uczestniczyły w niej władze miasta, powiatu, zaproszeni goście, studenci WSZ Edukacja, a przede wszystkim Słuchacze starszego pokolenia. Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Edukacja stworzone zostały warunki sprzyjające nawiązywaniu więzi międzyludzkich.

    W trakcie zajęć Słuchacze uczestniczą w wykładach tematycznych, uczą się języka angielskiego i niemieckiego, biorą udział w zajęciach komputerowych, a także zajęciach jogi. Ponadto organizowane są wycieczki po Polsce i Europie, w tym wspólne wyjścia na sztuki teatralne, wystawy, czy przedstawienia.