Kłodzko

Dziekanat:
Tel.: 74 867 05 53 / 74 867 60 67

e-Dziekanat

Działalność naukowa

Ośrodek Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną o profilu badawczym i dydaktycznym.

W roku 2006  WSZ EDUKACJA złożyła wniosek o parametryzację i została umieszczona w wykazie ustalonym przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki w dniu 14 grudnia 2006 r. (Protokół nr 10/2006 posiedzenia KBnPRN z dnia 14.12.2006 r., poz. Nr 70) w kategorii dla grupy jednostek jednorodnych N3 „Nauki społeczne, ekonomiczne i prawne”). Otrzymaliśmy 3 kategorię naukową. Na podstawie oceny wniosku (Dz. U. Nr 161, poz. 1359).

Badania naukowe prowadzone przez kadrę naukową WSZ EDUKACJA mają charakter wielostronny, często interdyscyplinarny, a związane są z takimi dyscyplinami naukowymi jak: ekonomia;  organizacja i zarządzanie; nauki prawne; socjologia; nauki o polityce; dziennikarstwo, geografia; matematyka; informatyka; transport; nauki filozoficzne; nauki filologiczne; psychologia; pedagogika; nauki historyczne; nauki wojskowe; bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna; nauki kultury fizycznej. W Uczelni aktualnie realizowanych około 30 programów badawczo-rozwojowych, związanych ze wspomnianymi wyżej dyscyplinami, w części z nich współuczestniczą partnerskie  uczelnie zagraniczne.

Konferencje i seminaria naukowe

W WSZ EDUKACJA od roku 1999 zorganizowano ogółem 33 konferencji i seminariów naukowych, w tym 10 konferencji o charakterze międzynarodowym i 23 o charakterze ogólnopolskim. Większość zorganizowanych w WSZ EDUKACJA konferencji i seminariów związana była z tematyką zespołowych badań prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych kierunku Zarzadzanie. Od 2012 roku publikowany jest  cykl monografii pokonferencyjnych z serii ICTM . Nawiązano współpracę międzynarodową w ramach organizacji konferencji i warsztatów ICTM pod auspicjami SIG GLOBDEV, AIS i POlish Chapter of AIS (Association for Information Systems) , We współpracy z Uczelnią Vysoka skola NEWTON w Pradze W ramach programu Erasmus+ zrealizowano międzynarodowy projekt o nazwie MUDIPLAT – wielowymiarowa platforma diagnostyczna i metodologia wspierająca rozwój naturalnych potencjałów jednostki.Wnioskodawcą była Vysoka skola NEWTON, a Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” była Partnerem.. Pracownicy Wyższej Szkoły Zarzadzania Edukacja są członkami komitetu recenzującego artykuły  konferencji AMCIS 2021, 2022 oraz współorganizatorami i referentami konferencji psychologiczno – pedagogicznej zorganizowanej w siedzibie uczelni w dniu 11 czerwca 2022 roku.