Wzory dokumentów

Egzamin dyplomowy – semestr letni 2020/21 – informacje

Dokumenty związane ze stypendiami (prosimy o wydruk dwustronny!)
Regulamin świadczeń dla studentów
zał. nr 1 Oświadczenie odnośnie okresu 12 semestrów (do każdego wniosku o stypendium!)
zał. nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
zał. nr 3 Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
zał. nr 4 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
zał. nr 5 (dla studenta) Oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych
zał. nr 6 (dla rodziny) Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych

(proszę zwrócić uwagę na miejsca do uzupełnienia w części z klauzulami informacyjnymi)
zał. nr 7 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora
zał. nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Formularz wymiany legitymacji
Formularz wymiany legitymacji
Wnioski do Rektora, Dziekana (doc i pdf)
WNIOSEK/SKARGA do Rektora/Dziekana (pdf)
Podania dotyczące praktyk (doc i pdf)
Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyki
Zarządzenia dot. praktyk są dostępne na stronie BIP
Dokumenty związane z obroną pracy dyplomowej
Strona tytułowa studia I stopnia
Strona tytułowa studia II stopnia
DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DO
OBRONY
OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy
do obrony
Procedura antydyskryminacyjna
Formularz zgłoszeniowy
Ankieta