Samorząd Studencki

Samorząd studencki WSZ "Edukacja"Zarządzanie Uczelnią wespół ze studentami – idea samorządności studenckiej i współdziałania z władzami dziekańskimi, służy takiemu kierowaniu Uczelnią, by odpowiadała ona wprost na wszystkie potrzeby studentów. Uczelnia istnieje dla studentów!

W pierwszym roku akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” dnia 14 listopada 1997 r. na podstawie Statutu Uczelni powołano Samorząd Studencki, jako reprezentację studentów, która odtąd bierze czynny udział w podejmowaniu decyzji.

Samorząd działa na podstawie Regulaminu Samorządu Studenckiego, który został zatwierdzony przez Senat. Zostały również wybrane: Sąd Koleżeński oraz Komisja Odwoławcza.

Samorząd Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” tworzą studenci z myślą o całej braci studenckiej. Jego członkowie zgłaszają problemy studentów Władzom Uczelni, wspólnie szukając najlepszych rozwiązań, a także aktywnie uczestniczą w organizowaniu życia społecznego, dowodząc że studia to nie jedynie czas zdobywania wiedzy, ale także nawiązywania nowych znajomości i wspólnej zabawy.

Kontakt: samorzad.studencki@edukacja.wroc.pl

W ramach swojej działalności Samorząd Studencki, zbiera się regularnie 2 razy w każdym semestrze. Na spotkaniach omawiane są m.in.

 • praca Grup Dyskusyjnych,
 • dyscyplina studiów,
 • opracowanie uczelnianego programu pracy dydaktyczno- wychowawczej,
 • praktyki studenckie,
 • opracowania materiałów ćwiczeniowych,
 • opiniowanie ankietowe kadry naukowej,
 • stypendia,
 • ilość egzaminów i zaliczeń w semestrze oraz przebieg sesji egzaminacyjnych,
 • zaległości w opłacaniu czesnego,
 • bieżące kłopoty i trudności studentów,
 • sprawy podnoszone przez starostów grup studenckich,
 • sprawy dotyczące opiekunów studentów ze strony pracowników naukowych,
 • sprawy konsultacji kadry dydaktycznej, i.in.

Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja zawarł w maju 1999 r. porozumienie o współdziałaniu z Samorządem Studenckim Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w którym zobowiązuje się do współpracy organizacyjnej w wymienionych niżej obszarach: organizacja imprezy „Ekonomalia”, obozów integracyjnych, spotkań integracyjnych społeczności studentów obu uczelni, spotkań z pracodawcami, „Szkoły Letniej”, prowadzenia „Biura Informacyjnego” dla absolwentów szkół średnich w celu ułatwienia wyboru wyższej uczelni.

Skład Samorządu 

W skład Samorządu Studenckiego naszej Uczelni od roku akademickiego 2022 wchodzą:

Przewodniczący: Irmina Schneider

Vice Przewodnicząca: Wioletta Daniełowska

Vice Przewodniczący: Witold Młynarz

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu:

Ważne ogłoszenia dla Samorządu Studenckiego:

Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza studentów i doktorantów do udziału w Konkursie na dofinansowanie projektów akademickich w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST) . Konkurs adresowany jest do naukowych, organizacji i grup studenckich. Więcej znajduje się w poniższym dokumencie.