Rekrutacja krok po kroku

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszym krokiem jest wysłanie formularza on-line: https://student.edukacja.wroc.pl/rekrutacja/.
Każda osoba, która przejdzie cały proces rekrutacji otrzyma jako potwierdzenie wpis na listę studentów z Działu Rekrutacji.
Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia).

Rekrutacja online do WSZ Edukacja krok po kroku

KROK 1. Zarejestruj się przez Internet: >>rekrutacja on-line<<. Na maila otrzymasz potwierdzenie wysłania zgłoszenia (nie otrzymałaś e-maila? – sprawdź w folderze „SPAM” lub „wiadomości-śmieci”). Zapłać opłatę wpisową, wygeneruj potwierdzenie w pdf i poczekaj na kontakt z Działu Rekrutacji, który przeprowadzi Cię przez kolejne kroku rekrutacji on-line.

KROK 2. Odbierz maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca wraz z dokumentami – wydrukuj wszystkie dokumenty, które znajdziesz w załączniku, przeczytaj, podpisz i wyślij pocztą tradycyjną lub przynieś osobiście do Uczelni.

Dołącz również pozostałe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji według poniższych wytycznych:

Osoby posiadające obywatelstwo polskie

Obcokrajowcy

studia I stopnia

- Świadectwo maturalne
- Zdjęcie legitymacyjne
- Potwierdzenie wpłacenia opłaty wpisowej w pdf

 - Świadectwo maturalne w oryginale
- Świadectwo opatrzone apostille przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- Zdjęcie legitymacyjne
- Certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie C1
- Wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Potwierdzenie wpłacenia opłaty wpisowej w pdf
- Tłumaczenie wszystkich dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

KROK 3. Odbierz z Działu Rekrutacji potwierdzenie wpisania na listę studentów oraz z podpisaną umowę.

CO DALEJ?

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz na maila informację o terminie rozpoczęcia zajęć, dane dostępowe do konta w e-dziekanacie gdzie znajdziesz plan zajęć, informacje o płatnościach.
Ważne! Na pierwszych zajęciach zapraszamy do Działu Rekrutacji w celu odebrania oryginału umowy.

Informacje dla kandydatów

  • Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji.
  • Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
  • Gwarancją miejsca na wybranym kierunku studiów jest podpisana umowa.
  • Informacje o terminie rozpoczęcia zajęć zostaną przesłane pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.
  • Specjalności są tworzone wówczas, gdy zbierze się 20 osób zainteresowanych daną specjalnością.
  • Legitymacje wydawane są pierwszego dnia zajęć.
  • Bieżącą obsługą studentów zajmuje się dziekanat.
  • Po rozpoczęciu roku akademickiego każdy student otrzymuje dostęp do e-Dziekanatu, w którym można sprawdzić plan zajęć.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją zachęcamy kandydatów do bezpośredniego kontaktowania się ze Specjalistą ds. Rekrutacji.