Wzory dokumentów

Dokumenty związane ze stypendiami (prosimy o wydruk dwustronny!)
Wytyczne do wniosku o stypendium socjalne
Zał. nr 1 Wniosek o stypendium w semestrze letnim
Zał. nr 2 Wniosek o stypendium socjalne
Zał. nr 3 Wzór zaświadczenia z US
Zał. nr 4 Oświadczeni o działalności gospodarczej
Zał. nr 5 Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym.pdf
Zał. nr 6 Wniosek o stypendium rektora
Zał. nr 7 Wniosek o zapomogę
Zał. nr 8 Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Zał. nr 9 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami
Zał. nr 10 Oświadczenie o byciu bezrobotnym bez rejestracji w UP
Dokumenty związane z obroną pracy dyplomowej
Strona tytułowa studia I stopnia
DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DO OBRONY
OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy do obrony
Podania do kanclerza
Kanclerz
Przesunięcie terminu płatności
Podania do rektora
Rektor
Podania do dziekana
Dziekan
Warunek
Rezygnacja
Podania dotyczące praktyk
Podanie o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej
Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej