Wzory dokumentów

Dokumenty związane ze stypendiami (prosimy o wydruk dwustronny!)
Wytyczne do wniosku o stypendium socjalne
zał. nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na podstawie wniosku złożonego na semestr zimowy (sytuacja finansowa bez zmian)
zał. nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/socjalnego w zwiększonej formie
zał. nr 3 Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
zał. nr 4 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
zał. nr 5 (dla studenta) Oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych
zał. nr 6 (dla rodziny) Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych

(proszę zwrócić uwagę na miejsca do uzupełnienia w części z klauzulami informacyjnymi)
zał. nr 7 Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
zał. nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi
zał. nr 9 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
Dokumenty związane z obroną pracy dyplomowej
Strona tytułowa studia I stopnia
DECYZJA PROMOTORA O DOPUSZCZENIU PRACY DO OBRONY
OŚWIADCZENIE DOT. PRAW AUTORSKICH I DANYCH OSOBOWYCH PRZECHOWYWANYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy do obrony
Podania do kanclerza
Kanclerz
Przesunięcie terminu płatności
Podania do rektora
Rektor
Podania do dziekana
Dziekan
Warunek
Rezygnacja
Podania dotyczące praktyk
Podanie o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej
Podanie o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej