Uniwersytet III Wieku

W roku akademickim 2007/2008 z inicjatywy Burmistrza Miasta Kłodzka oraz WSZ ”Edukacja” we Wrocławiu-Wydziału Turystyki w Kłodzku powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku „Edukacja” włączając go w strukturę uczelni.

W powołanie Uniwersytetu czynnie włączyli się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, przedstawiciele Rady Miejskiej a także osoby znane w Kłodzku ze swojej aktywności, pasji i kwalifikacji.

Uniwersytet III wieku jest miejscem pomagającym najstarszym mieszkańcom Kłodzka na konstruktywne i twórcze życie w zmieniającej się rzeczywistości by jak najdłużej pozostać w „biegu życia”. Jesteśmy wiodącą Placówką w mieście, postrzegani jako promotor zmiany stylu życia seniorów.

UTW E to również placówka propagująca wśród emerytów i rencistów wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnienie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki a także sprzyja koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. Prowadzi działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, turystyki, medycyny, nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, kultury i sztuki.

Działalność edukacyjna i kulturowa UTW odbywa się w zakresie:

  • aktywizacji ludzi starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
  • aktywizacji intelektualnej Słuchaczy (wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, seminaria, spotkania z osobami znaczącymi w życiu kulturalnym i społecznym miasta Kłodzka i okolic
  • upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kłodzkiej poprzez prezentowanie i promowanie jej dorobku społeczno-kulturalnego i turystycznego,
  • propagowanie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnej do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań słuchaczy,
  • aktualizacji wiedzy z różnych dziedzin nauki.

Działanie UTW ma także ogromny wpływ na zewnątrz poprzez:

przekazywanie przez Słuchaczy wiedzy prezentowanej w rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, współpracę z dziećmi i młodzieżą w ramach integracji międzypokoleniowej, współdziałanie z organizacjami stowarzyszeniami, które zainteresowane są sytuacją ludzi starszych.

Pierwsza inauguracja – Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 odbyła się 04 października 2007r. Uczestniczyły w niej władze miasta, powiatu, zaproszeni goście, studenci WSZ Edukacja a przede wszystkim Słuchacze starszego pokolenia – ponad 75 osób. Słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Edukacja stworzone zostały warunki sprzyjające nawiązywaniu więzi międzyludzkich. W trakcie pierwszego roku studiów Słuchacze bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach tematycznych a w szczególności w nauce języków obcych oraz w zajęciach z informatyki. Zorganizowanych zostało kilka wycieczek autokarowych w okolicach Dolnego Śląska, mające na celu przedstawienie uroku i ciekawych miejsc regionu.