Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

Zasady przyjmowania i recenzowania artykułów

Otrzymane prace zostają poddane wstępnemu przeglądowi przez Redakcję kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”. W przypadku uznania pracy za ewidentnie niewłaściwą do publikacji na łamach „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”, otrzymane materiały zwracane są głównemu autorowi bez dalszej recenzji.

Do głównego autora wracają również, bez recenzji, prace niedokończone lub przygotowane niezgodnie z INSTRUKCJĄ DLA AUTORÓW,jednak w takim przypadku można złożyć pracę ponownie, po odpowiedniej korekcie.Ostateczna decyzja akceptacji pracy do druku, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Kolegium Wydawniczego oraz Redakcji i nie podlega odwołaniu. Kolegium Wydawnicze i Redakcja nie muszą uzasadniać podjętych decyzji.

Wszystkie artykuły naukowe złożone do opublikowania są recenzowane. Recenzentów powołuje Redakcja z ośrodków naukowych niezwiązanych z autorami. Recenzje są wykonywane zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011, www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf

1. Przekaz praw autorskich

Autorzy, składając prace do Redakcji w celu opublikowania, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Po akceptacji pracy do druku autorzy cedują w pełni prawa autorskie na rzecz Redakcji kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”. Po akceptacji pracy do druku złożone materiały stają się własnością Redakcji kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” jako wydawcy i nie mogą się ukazywać w innej publikacji bez pisemnej zgody.

2. Zezwolenia na druk

Materiałom pochodzącym z innych źródeł musi towarzyszyć pisemna zgoda pierwszego autora, jak i wydawcy pierwotnej publikacji, w której materiał ten został opublikowany, na przedruk na łamach „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”.

Odnośnie prac, które są jeszcze w druku, należy uzyskać zgodę na piśmie od co najmniej jednego autora. Zgodę należy uzyskać również od osoby, która udostępniła dane niepublikowane lub informacje ustne wykorzystywane w artykule.

3. Sprzeczność interesów

Redakcja kwartalnika „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” oczekuje, że autorzy artykułów nie będą mieli udziału finansowego w instytucjach albo przedsiębiorstwach mających w ofercie produkty przedstawiane w tekście lub w innej formie konkurującej. Autorzy artykułu naukowego powinni ujawnić w momencie złożenia pracy istnienie jakichkolwiek umów z instytucjami lub przedsiębiorstwami, których produkty są przedmiotem opracowania.

4. Odpowiedzialność cywilna

Redakcja i Rada Naukowa czynią wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach publikowanych w kwartalniku „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”. Niemniej jednak, za treść artykułów, tekstów informacyjnych, danych osobowych i reklam odpowiada wyłącznie autor, instytucja, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym ani Redakcja, ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.