Instrukcja dla autorów

„GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA” – kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Prace autorskie należy przesyłać pocztą na adres:
Redakcja „GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA”
Wyższa Szkoła Zrządzania „Edukacja”
ul. Krakowska 56-62/ p. 2
50-425 Wrocław
albo drogą elektroniczną na adres: redakcja@edukacja.wroc.plTeksty powinny być napisane czcionką 12-punktową, z odstępami półtorej linii pomiędzy wierszami, z marginesami o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron, zapisane w pliku Word. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania merytorycznego oraz językowego i kształtowania artykułów pod względem typograficznym i graficznym.Prace autorskie muszą zawierać następujące elementy:

1. Strona tytułowa i tekst pracy

Praca musi posiadać stronę tytułową, na której powinny znajdować się następujące informacje:

• imię i nazwisko każdego autora,
• jednostka organizacyjna każdego autora (miejsce pracy), z adresem jednostki, e-maile służbowe każdego autora w jednostkach organizacyjnych,
• pełny tytuł artykułu w języku polskim albo angielskim,
• 3-6 słów kluczowych w języku polskim albo angielskim,

Ponadto:

• imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail pierwszego autora, który odpowiada za przygotowanie pracy do druku,
• źródła wsparcia materialnego w postaci grantów oraz dotacji, subwencji, sprzętu, produktów itp., jeżeli takie istnieją,
Objętość pracy nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego, tj. 40 000 znaków pisarskich, włącznie z odstępami. Praca może być podzielona na części, rozdziały, punkty w sposób odpowiadający zawartości merytorycznej. Liczba pozycji cytowanego piśmiennictwa jest dowolna.

2. Abstrakt i streszczenie

Bez względu na język, w którym praca została napisana, powinny jej towarzyszyć abstrakt, słowa kluczowe i streszczenie. Prace napisane w języku polskim powinny mieć abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i streszczenie w języku angielskim. Prace napisane w języku angielskim powinny mieć abstrakt oraz słowa kluczowe w języku angielskim i streszczenie w języku polskim.

Abstrakt i streszczenie obcojęzyczne pracy oryginalnej powinny posiadać określoną strukturę o długości 200-250 słów. Abstrakt i streszczenie obcojęzyczne składają się na ogół z czterech akapitów o 1-4 zdaniach każdy, zawierających:

1. akapit: wstęp – cel artykułu lub badań, główna teza badawcza.
2. akapit: zakres badań – krótki opis przeprowadzonych badań.
3. akapit: metodologia przeprowadzonych badań.
4. akapit: wnioski.

W streszczeniach prac poglądowych i przeglądowych stosowanie wyżej wymienionej struktury nie jest wymagane.

3. Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno zostać wykonane w formie przypisów i bibliografii zgodnie z aktualnymi normami bibliograficznymi. Dopuszcza się prace zawierające piśmiennictwo tylko w formie przypisów.

Przypisy powinny być ponumerowane z użyciem cyfr arabskich i wykonane w postaci skróconego opisu bibliograficznego. Nie należy na ogół cytować abstraktów i przeglądów, jak również „niepublikowanych danych” oraz „informacji ustnej”. Jeżeli jednak są niezbędne, można je włączyć do tekstu w odpowiednim miejscu.

Przypisy powinny być wykonane zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego w następujący sposób:

Cytowane dzieło zwarte (książka):
1 J. Kowalski, Nauka na świecie, Wrocław 2010, s. 58

Cytowane dzieło zbiorowe (praca zbiorowa, książka wielu autorów, z konkretnym podziałem
autorskim):
1 J. Nowak, Rozwój nauki, [w:] Świat i jego historia, Wrocław 2010, s. 138

Cytowany artykuł z czasopisma:
1 J. Kolski, Rola nauki w rozwoju cywilizacji, „Kwartalnik Historii Nauki”, R. 2010, nr 2, s. 51

4. Materiały uzupełniające tekst pracy

Tabele powinny posiadać swoją numerację w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście oraz krótki tytuł.
Ilustracje powinny być ponumerowane w kolejności występowania pierwszego odwołania w tekście.

Ilustracje mogą być przesyłane w formie zdjęć albo w formie elektronicznej, np. jako format jpg, tiff. Ze względu na jakość reprodukowania poligraficznego, ilustracje powinny być przesyłane w rozdzielczości 300 dpi (ppi) albo o wielkości umożliwiającej zmniejszenie do 300 dpi. Na przykład ilustracja w formacie jpg o rozdzielczości 72 dpi i wielkości 80 cm x 80 cm umożliwia zreprodukowanie do 300 dpi w wielkości docelowej 19 cm x 19 cm.