Rodzaje stypendiów

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym. Jego celem jest wyrównanie szans studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrodzenie tych, którzy osiągają sukcesy w nauce i sporcie.

Stypendia

Stypendia otrzymują studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku..
Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu otrzymują:

  • stypendia Rektora,
  • stypendia dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia socjalne,
  • zapomogi

Stypendium Rektora

Jest to nagroda dla studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Im wyższe osiągnięcia tym wyższa kwota stypendium.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest studentom niepełnosprawnym, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci składający wniosek o taką pomoc, muszą przedłożyć dokument poświadczający wysokość miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie. Nie może być on wyższy, niż kwota określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Im niższy jest dochód studenta, tym wyższa kwota stypendium.

Zapomoga

To jednorazowa pomoc materialna udzielana studentom, którzy z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to nie przysługuje studentom, jeśli ich trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Regulamin pomocy materialnej

Do pobrania: Regulamin obowiązujący na rok akademicki 2022/2023