Ogłoszenia stypendialne


Informacja o średniej do stypendium Rektora w Roku Akademickim 2020/2021


Średnia od której można otrzymać stypendium Rektora:

 • Zarządzanie I stopnia 4,93
 • Zarządzanie II stopnia 4,90
 • Pedagogika I stopnia 4,98
 • Pedagogika II stopnia 4,87
 • Informatyka 4,73


Stypendia – warunki


Stypendia socjalne – maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł.

Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje się w regulaminie i zakładce stypendia.

Wniosek o Stypendium dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Wniosek o Stypendium Rektora może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:
1. średnią ocen min. 4.5
2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego
3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Stypendium Rektora przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku


Stypendia w semestrze zimowym 2020/2021


Stypendia w semestrze zimowym 2020/2021 – informacje o terminach
Drodzy Studenci,
Informujemy, że wnioski stypendialne na rok akademicki 2020/21 będą zbierane wyłącznie za pomocą poczty tradycyjnej (na adres Uczelni we Wrocławiu, z dopiskiem „Dział Stypendialny Budynek A pokój 116″), w terminie 12-31.10.2020. Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się według wcześniej przyjętych założeń. Stypendia będą kolejno nadawane w e-dziekanacie, decyzje stypendialne będą do Państwa przesyłane elektronicznie. Po odesłaniu przez Państwa podpisanych decyzji będziemy realizować wypłaty według harmonogramu.

Spis kompletów dokumentów do poszczególnych rodzajów stypendiów:

Stypendium socjalne:

 • wniosek o stypendium socjalne – zał. nr 2
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby z gospodarstwa domowego za rok 2019
 • zaświadczenie z zusu o składkach za rok 2019 odprowadzonych za każdą osobę uzyskującą dochody w gospodarstwie domowym
 • oświadczenie studenta o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 5 (dla studenta)
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych – zał. nr 6 (dla rodziny)
 • oświadczenie odnośnie okresu 6 letniego – zał. nr 1

Stypendium Rektora:

 • wniosek o stypendium Rektora z przeliczoną średnią za ostatnie 2 semestry (lub w przypadku studentów II stopnia kończących inne uczelnie, zaświadczenie z uczelni o średniej uzyskanej na ostatnich 2 semestrach na studiach I stopni – zał. nr 7
 • oświadczenie odnośnie okresu 6 letniego

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych – zał. nr 9
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta
 • oświadczenie odnośnie okresu 6 letniego

Zapomoga:

 • wniosek o przyznanie zapomogi – zał. nr 8
 • dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową studenta.
 • Oświadczenie odnośnie okresu 6 letniego

Stypendia wypłacane będą w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku. Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę. W razie pytań prosimy o kontakt na adres email: stypendia@edukacja.wroc.pl

UWAGA!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi liczenia okresu 6-letniego przez który student może ubiegać się o stypendium zostało wydane zarządzenie Rektora wyjaśniające te kwestie.

Osoby, które złożyły jakiekolwiek wnioski stypendialne w roku akademickim 2019/2020 proszone są o wypełnienie i złożenie w dziale stypendialnym lub w dziekanacie oświadczenia (zał. nr 1).

Oświadczenie te jest konieczne do poprawnego przeliczenia okresu 6 lat.
Oświadczenie jest również do pobrania z wzorów dokumentów na stronie uczelni:

Okres 6-letni będzie na nowo przeliczany dla każdego studenta na podstawie tego załącznika.