Terminy złożenia prac i egzaminów dyplomowych – semestr letni 2020/21

Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 oraz terminy egzaminów dyplomowych

1. I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 13.06.2021 r. egzaminy dyplomowe od 01.07.2021 r. do 12.07.2021 r.
2. II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 12.09.2021 r. egzaminy dyplomowe od 22.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

Wrocław, 01.03.2021 r.

Warunki dopuszczenia studentów do egzaminu dyplomowego studiów I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

1. Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów (§ 34 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Studiów).
2. Student przesyła pracę dyplomową/magisterską promotorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy promotora.
3. Po uzyskaniu przez pracę dyplomową/ magisterską akceptacji promotora pod względem merytorycznym, praca jest sprawdzana przez niego w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z weryfikacji pracy dyplomowej/ magisterskiej w JSA promotor generuje z systemu raport ze sprawdzenia pracy i przesyła wraz z pracą do dziekanatu.
5. Promotor wpisuje w Wirtualnym Dziale Nauczania ocenę z pracy studentowi z przedmiotu: Seminarium.
6. Student sprawdza w wirtualnym dziekanacie ocenę z recenzji pracy i termin obrony.
7. Student drukuje pracę dyplomową/ magisterską w jednym egzemplarzu w formacie A4 w układzie dwie strony na jednej stronie, wydruk dwustronny, oprawia przy użyciu metody termozgrzewalnej i przynosi na wyznaczony termin obrony pracę.
8. Studenci, którzy mają zgodę Dziekana na napisanie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej w języku obcym, dodatkowo muszą dołączyć w formie papierowej i na płycie CD ROM przetłumaczoną na język polski stronę tytułową, spis treści oraz streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej, w tym cel pracy, metody badań, krótka charakterystyka poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe.
9. Zgodnie z zawartą umową z WSZ „Edukacja” uregulowanie wszystkich opłat względem Uczelni
10. Uzyskanie pozytywnych ocen z recenzji pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.
11. Terminy złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 oraz terminy egzaminów dyplomowych

  • I termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 13.06.2021 r. egzaminy dyplomowe od 01.07.2021 r. do 12.07.2021 r.
  • II termin złożenia prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich do 12.09.2021 r. egzaminy dyplomowe od 22.09.2021 r. do 30.09.2021 r

12. Studenci studiów II stopnia przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego mają obowiązek złożyć legitymację studencką przewodniczącemu komisji.

Wrocław, dnia 01.03.2021r.