Konferencja „Nasze, nie nasze w turystyce”

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zaprasza na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową na temat

Nasze, nie nasze w turystyce

24-25 października 2013 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach

Problematyka:
Rozważania uczestników konferencji mają prowadzić do pogłębionej refleksji nad problematyką tożsamości i obcości w turystyce. Za charakterystyczne dla epoki postnowoczesności uznaje się równolegle występowanie tych cech. W turystyce obydwie one stanowią atrakcję turystyczną, będącą przedmiotem zainteresowania turystów poszukujących autentyzmu, ale też odmienności. Atrakcyjność nieznanego prowadzi do urynkowienia na wielką skalę „codzienności” mieszkańców z innych kręgów kulturowych, co z jednej strony stymuluje rozwój gospodarczy miejscowości, regionów i krajów, ale z drugiej nieuchronnie wiedzie do konfliktów pomiędzy konsumentami wrażeń a ich często wymuszonymi dostawcami.

Problemem godnym rozważenia wydaje się być oddziaływanie mega skali korporacji turystycznych na specyficzne lokalne środowisko przedsiębiorczości turystycznej, a w szczególności na zagospodarowanie turystyczne, rynek pracy i warunki ekonomiczne. Interesującym wydaje się też być zagadnienie adaptacji miejscowych biznesów do warunków globalnego rynku, umiejętności znajdowania swojej specyficznej niszy, podatności na szybko zachodzące zmiany rynkowe oraz organizacyjno-formalne.

Kolejna grupa proponowanych do dyskusji zagadnień odnosi się do zachowań przestrzennych we współczesnej turystyce. Dotyczy to takich zjawisk, jak rozprzestrzenianie poprzez uczestnictwo w turystyce obcych wzorów kulturowych oraz makdonaldyzacja przestrzeni turystycznej poprzez wprowadzanie na rynek ponadnarodowych produktów turystycznych. Będący ich konsekwencją postępujący proces unifikacji przestrzeni prowadzi do wypierania tradycyjnych, wyrosłych w procesie realizacji egzystencjonalnych potrzeb „miejsc” i zastąpienia ich odpowiadającymi potrzebie chwili „nie-miejscami”. Ma to poważne konsekwencje dla poczucia tożsamości mieszkańców, którzy zatracają znajomość lokalnego kodu kulturowego i w związku z tym nie są w stanie zapewnić trwałości regionalnej tradycji.

Zakres tematyczny

W relacjach z badań naukowych i osobistych doświadczeń będących podstawą dyskusji i wymiany poglądów, poszukuje się odniesień do następujących problemów:

 • interakcje międzykulturowe w przestrzeni turystycznej,
 • różnice kulturowe jako atrakcja turystyczna,
 • społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyki,
 • globalizacja a unifikacja przedsiębiorczości turystycznej,
 • różnice kulturowe a zachowania w biznesie turystycznym,
 • edukacja wielokulturowa,
 • komunikacja w warunkach globalizacji,
 • wielokulturowość a regionalizm,
 • miejsca i nie-miejsca ponowoczesności.

Intencją organizatorów jest to, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoli  na konfrontację obserwacji dokonanych z różnej perspektywy badawczej.

Komitet naukowy:

Przewodniczący: dr inż. arch. Mieczysław K. Leniartek
Sekretarz naukowy: dr Jolanta Kowal, prof. WSZ-E

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Grad, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Lesław Koćwin, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Włodzimierz Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jan Łoboda, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Krzysztof  R. Mazurski, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Stefania Walasek, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. inż. Kazimierz Chmura, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. nadzw., Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Beata Frydryczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL, Politechnika Lubelska
 • dr hab. Krzysztof Widawski, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Komitet organizacyjny:   

dr Mirosław Mrówka – Dziekan Wydziału Turystyki WSZ-E
dr Teresa Bogacz
dr Włodzimierz Ranoszek

Komitet honorowy:

dr Marek Lewandowski – Rektor WSZ „Edukacja”
Urszula Nowak – Prezes OKiDZ „Edukacja”
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki
Bogusław Szpytma – Burmistrz Kłodzka
Stanisław Longawa – Wójt Gminy Kłodzko

Sekretarz konferencji:   

Joanna Przerywacz- Orzechowska
tel. 74 867 05 53
e-mail: jorzechowska@edukacja.wroc.pl

Miejsce konferencji:  

Hotel Zamek na Skale w Trzebieszowicach
https://www.zameknaskale.com.pl

Opłata konferencyjna wynosi 500,00 (pięćset) zł i pokrywa koszty udziału  w konferencji, opublikowania dostarczonego przez uczestników konferencji tekstu w recenzowanej pracy zbiorowej oraz otrzymanie materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych. Opłata nie obejmuje noclegu w Hotelu Zamek na Skale.

Podaną kwotę należy wpłacić na konto:

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62
11 1020 5226 0000 6702 0019 0918 do 30 września 2013 r.,
z adnotacją Konferencja Kłodzko 2013.

Tekst w 2. egzemplarzach wydruku oraz na płycie CD należy dostarczyć najpóźniej do 16 października 2013 r. na niżej podany adres Dodatkowo tekst referatu należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jorzechowska@edukacja.wroc.pl

Wydział Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, ul. Wyspiańskiego 2 F,
57-300 Kłodzko z adnotacją KONFERENCJA KŁODZKO 2013.

Informacje organizacyjne:

 • Konferencja odbędzie się 24-25 października  2013 r.
 • Termin nadsyłania kart zgłoszeń ze streszczeniami: do 30 września 2013  r.
 • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej do 30 września 2013 r.
 • Termin ogłoszenia programu konferencji 20 października 2013 r.
 • Termin składania referatów do 16 października  2013r.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego prosimy o rygorystyczne przestrzeganie poniższych zasad:

 • imię i nazwisko autora/ów – czcionka 12 pkt;
 • nazwa uczelni i jednostki organizacyjnej (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 12 pkt;
 • tytuł referatu (w jęz. polskim i angielskim) – czcionka 14 pkt, bold; podtytuły – czcionka 12 pkt. bold;
 • objętość referatu (wraz z ilustracjami i tabelami) nie powinna przekraczać 15 stron formatu A4;
 • czcionka – typu Times New Roman, wielkość 12 pkt;
 • odstęp między wierszami – 1,5 wiersza;
 • układ referatu – typowy dla prac naukowych – powinien składać się ze streszczenia w jęz. polskim i angielskim o objętości nieprzekraczającej 15 wierszy, słów kluczowych w jęz. polskim i angielskim, wstępu, metodyki badań i ich omówienia, podsumowania i wniosków oraz wykazu piśmiennictwa;
 • przypisy dolne według wzoru: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 2009, s. 5; A. Bełkot, O doświadczeniu w turystyce kulturowej, [w:] Turystyka jako rytuał, red. M.K. Leniartek, Wrocław 2011, s. 25-38; A. Mickiewicz, op. cit., s. 24; ibidem, s. 24; https://www.zameknaskale.com.pl [28.01.2012];
 • literatura zamieszczona w tekście powinna zawierać nazwisko autora i rok wydania, np. (Bogdanowski 2002) lub (Bogdanowski 2002, s. 32);
 • alfabetyczny wykaz literatury według wzoru: Pawłowska K., Swaryczewska M., Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002;
 • jeżeli referat zawiera tabele lub rysunki należy dołączyć pliki źródłowe;
 • tabele i rysunki powinny być czarno-białe, zaopatrzone w kolejne numery, tytuły i źródło;
 • przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań.

POBIERZ: Karta zgłoszenia