Rodzaje stypendiów

Studenci WSZ „Edukacja” objęci są szerokim systemem stypendialnym. Jego celem jest wyrównanie szans studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nagrodzenie tych, którzy osiągają sukcesy w nauce i sporcie.

Stypendia

Stypendia otrzymują studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku.
Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu otrzymują:

  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendia socjalne,
  • zapomogi
  • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Jest to nagroda dla studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Im wyższe osiągnięcia tym wyższa kwota stypendium.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przyznawane jest studentom niepełnosprawnym, na podstawie orzeczenia lekarskiego. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium socjalne

Przyznawane jest studentom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci składający wniosek o taką pomoc, muszą przedłożyć dokument poświadczający wysokość miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie. Nie może być on wyższy, niż kwota określona w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Im niższy jest dochód studenta, tym wyższa kwota stypendium.

Stypendium socjalne w zwiększonej formie

Mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej jeżeli zamieszkują w domu studenckim lub innym wynajętym lokalu gdyż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Zapomoga

To jednorazowa pomoc materialna udzielana studentom, którzy na skutek zdarzeń losowych (np. kradzież, pożar, powódź, ciężką chorobę studenta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny itp.), znaleźli się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje studentom, jeśli ich trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium przyznaje właściwy minister na wniosek rektora zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

Regulamin świadczeń dla studentów

Do pobrania: Regulamin stypendialny