Ogłoszenia stypendialne

Stypendia w semestrze letnim 2018/2019

Wnioski o pomoc materialną na semestr letni 2018/2019 przyjmowane będą w terminie od 02.03.2019r. do 16.03.2019r. w dziale stypendialnym we Wrocławiu (pok. 112) oraz w dziekanacie zamiejscowym w Kłodzku.

Stypendium specjalne – Wniosek z kserokopią orzeczenia lekarskiego składają tylko nowoprzyjęci studenci (od marca 2019r.). Dla pozostałych studentów decyzja o przyznanym stypendium specjalnym, zostanie wydana na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2018/2019, studenci zobowiązani są jednak uzupełnić aktualne orzeczenie, jeżeli poprzedni dokument utracił ważność.

Stypendium rektora – Wniosek składają nowoprzyjęci studenci (od marca 2019r.) oraz studenci z ciągu Ped2E, MUW, z1J, pozostali studenci otrzymują decyzje na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2018/2019.
Minimalne średnie ocen umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach wynoszą:

 Kierunek i tryb studiów   średnia, od której można otrzymać stypendium rektora 
 Zarządzanie I stopnia 4,67
 Zarządzanie II stopnia 5,00
 Pedagogika I stopnia 4,70
 Pedagogika II stopnia 4,88
 Informatyka 4,57

Stypendium socjalne – Wniosek (zał nr 2) z kompletem dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz jej dochody za 2017r. składają nowoprzyjęci studenci oraz studenci którzy w sem. zimowym nie składali wniosku.
Studenci, którzy złożyli wniosek na semestr zimowy 2018/2019 lecz teraz ich sytuacja finansowa uległa zmianie (np.: utrata bądź podjęcie pracy, utrata bądź uzyskanie zasiłku, zmiana w liczbie członków rodziny), składają wniosek jak w sem zimowym (zał. nr 2), lecz tylko z dokumentami potwierdzającymi powstałą zmianę (np.: zaśw. z UP; zaśw. z nowej pracy o wynagrodzeniu; akt urodzenia).
Studenci, których sytuacja finansowa udokumentowana we wniosku na semestr zimowy 2018/2019 nie zmieniła się, zobowiązani są złożyć tylko krótki wniosek o przyznanie stypendium w sem. letnim. (zał. nr 1)

Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w przewodniku (pobierz plik)

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1 051,70 zł zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3 399 zł.

Stypendia w semestrze letnim przyznawane są na okres 5 miesięcy od marca do lipca.

Formularze wniosków stypendialnych oraz załączników dostępne są w zakładce wzory dokumentów.

Wniosek o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:

  1. średnią ocen min. 4.5,
  2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego,
  3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.

Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku.

Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2018-2019 (czytaj)