Ogłoszenia stypendialne

Stypendia w semestrze letnim 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że decyzje stypendialne będą do odbioru: od 24.03.2018r (również w niedzielę 25.03) w dziale stypendialnym we Wrocławiu pok.112
od 25.03.2018 (niedziela) w dziekanacie w Kłodzku.
Stypendia w sem. letnim 2017/2018 zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej przyznawane są na okres 5 miesięcy (od marca do lipca).
Stypendium specjalne – Wniosek z kserokopią orzeczenia lekarskiego składają tylko nowoprzyjęci studenci (od marca 2018r.). Dla pozostałych studentów decyzja o przyznanym stypendium specjalnym, zostanie wydana na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2017/2018, studenci zobowiązani są jednak uzupełnić aktualne orzeczenie, jeżeli poprzedni dokument utracił ważność.
Stypendium rektora – Wniosek składają nowoprzyjęci studenci (od marca 2018r.) oraz studenci z ciągu Ped11, pozostali studenci otrzymują decyzje na podstawie wniosku złożonego w semestrze zimowym 2017/2018.
Minimalne średnie ocen umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach wynoszą:

Kierunek studiów

średnia, od której można otrzymać stypendium rektora

Zarządzanie I stopnia

4,67

Zarządzanie II stopnia

4,91

Pedagogika I stopnia

4,83

Pedagogika II stopnia

4,84

Informatyka

4,57

Stypendium socjalne – Wniosek (zał. nr 2) z kompletem dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz jej dochody za 2016r. składają nowoprzyjęci studenci oraz studenci którzy w sem. zimowym nie składali wniosku.
Studenci, którzy złożyli wniosek na semestr zimowy 2017/2018 lecz teraz ich sytuacja finansowa uległa zmianie (np.: utrata bądź podjęcie pracy, utrata bądź uzyskanie zasiłku, zmiana w liczbie członków rodziny), składają wniosek jak w sem zimowyn (zał. nr 2), lecz tylko z dokumentami potwierdzającymi powstałą zmianę (np.: zaśw. z UP; zaśw. z nowej pracy o wynagrodzeniu; akt urodzenia)
Studenci, których sytuacja finansowa udokumentowana we wniosku na semestr zimowy 2017/2018 nie zmieniła się, zobowiązani są złożyć tylko krótki wniosek o przyznanie stypendium w sem letnim (zał. nr 1)
Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w przewodniku (pobierz plik)
Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1.051,7zł zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2 577 zł (jest to dochód roczny).
Stypendia w semestrze letnim przyznawane są na okres 5 miesięcy od marca do lipca.
Formularze wniosków stypendialnych oraz załączników dostępne są w zakładce wzory dokumentów wzory dokumentów
Regulamin pomocy materialnej
Do pobrania: Regulamin stypendialny