Ogłoszenia stypendialne

Stypendia w semestrze zimowym 2018/2019

Termin składania wniosków stypendialnych: od 29.09.2018 do 27.10.2018


Uprzejmie informujemy,że druki stypendialne będą do pobrania od 25.09.2018.
Wnioski składamy w dziale stypendialnym pok.112 we Wrocławiu lub w dziekanacie w Kłodzku.


Stypendia socjalne – maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.


Dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2017 r. 3399 zł.


Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.


Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w przewodniku (pobierz plik).


Wniosek o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.


Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:

  1. średnią ocen min. 4.5,
  2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego,
  3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.


Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku.


Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informacje o pomocy materialnej w roku akademickim 2018-2019 (czytaj)