Ogłoszenia stypendialne

Pomoc materialna w roku akademickim 2017/2018

Informacje odnośnie wszystkich rodzajów stypendiów  pojawią się w ostatnim tygodniu listopada
Minimalne średnie ocen na poszczególnych kierunkach
umożliwiające otrzymanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów

kierunek studiów

średnia, od której można otrzymać stypendium rektora

Zarządzanie I stopnia

4,67

Zarządzanie II stopnia

4,91

Pedagogika I stopnia

4,83

Pedagogika II stopnia

4,84

Informatyka

4,57


Termin składania wniosków:
1. w semestrze zimowym do 25 października,
2. w semestrze letnim do 14 marca .
Wnioski składamy w dziale stypendialnym pok.112 we Wrocławiu lub w dziekanacie w Kłodzku.
Stypendia socjalne- maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 wynosi 1051,70 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2.577 zł (jest to dochód roczny).
Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.
Wytyczne oraz ogólny wykaz wymaganych dokumentów do stypendium socjalnego potwierdzających sytuację materialną studenta znajduje w przewodniku (pobierz plik)
Wniosek o Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może składać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.
Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może składać student, który uzyskał w poprzednim roku studiów:
1. średnią ocen min. 4.5.
2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i posiada aktualną licencję klubu sportowego.
3. posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne.
Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest dla 10% najlepszych studentów na kierunku, w związku z czym progi średnich mogą przekroczyć min. średnią wymaganą do złożenia wniosku.
Stypendia wypłacane są w miesięcznych ratach (od października do lutego w semestrze zimowym oraz od marca do lipca w semestrze letnim) na konto bankowe podane przez studenta we wniosku.
Student może ubiegać się jednocześnie o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.
Formularze wniosków stypendialnych oraz załączników dostępne są w zakładce wzory dokumentów
Regulamin pomocy materialnej
Do pobrania: Regulamin stypendialny