Konferencja „Dziedzictwo kulturowe a turystyka” w Kłodzku

Wydział Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu 18 czerwca br. zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Dziedzictwo kulturowe a turystyka”.

Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni naukowcy ze wszystkich polskich uczelni prowadzących badania z zakresu turystyki, architektury krajobrazu, archeologii i kulturoznawstwa. Zgłosiło się 60 osób z takich uczelni, jak: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Podlaska Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie i Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu . Chęć uczestnictwa wyrazili również pracownicy dwóch muzeów: Muzeum Ikon w Supraślu i Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Na konferencję zgłosili się również naukowcy zagraniczni: z Masaryk University w Brnie, Christian-Albrechts-Universität w Kiel i Wonkwang University w Iksan Chonbuk.

Dziedzictwo kulturowe a turystykaNa zaproszenie organizatorów na konferencję poza osobami wygłaszającymi referaty przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Urzędu Miasta Kłodzko i Gminy Nowa Ruda. W konferencji wziął również dr inż. arch. Andrzej Kubik – Dolnośląski Konserwator Zabytków.

Konferencję uroczyście zainaugurował w siedzibie Wydziału Turystyki w Kłodzku J.M. Rektor prof. dr hab. Zdzisław Knecht, który przedstawił uczestnikom konferencji uczelnię – jej osiągnięcia i plany. Po części oficjalnej uczestnicy konferencji przenieśli się do Hotelu „Zamek na Skale” w Trzebieszowicach, gdzie po zaprezentowaniu przez Dziekana Wydziału Turystyki dr inż. arch. Mieczysława K. Leniartka planu konferencji odbyła się kilkugodzinna prezentacja referatów.

Konferencja składała się z czterech sesji. Pierwsza dotyczyła percepcji krajobrazu kulturowego, druga ekonomii turystyki historyczno-kulturowej, trzecia aspektu wielokulturowości w turystyce, wreszcie ostatnia – czwarta – muzeum jako przestrzeni poznawczej i twórczej.

Tematyka wystąpień byłą bardzo różnorodna: od zmieniającego się tła kulturowego współczesnej Polski i Europy, poprzez walory turystyczne regionów, po systemowe rozwiązania aktywizacji turystycznej miejscowości i regionów w oparciu o dziedzictwo kulturowe. I tak kulturoznawca dr Agata Skórzyńska przedstawiła referat o tendencjach ludycznych w turystyce. Prof. dr hab. inż. architekt Anna Mitkowska mówiła o zabytkowym krajobrazie jako atrakcji turystycznej. Prof. dr hab. inż. architekt Wojciech Kosiński podzielił się swymi uwagami odnośnie aspektów konserwatorsko-ekologicznego oraz estetycznego turystycznie motywowanych inwestycji, z ukazaniem pozytywów i negatywów takich przedsięwzięć. Prof. dr inż. arch. Jacek Suchodolski mówił o walorach sudeckiej architektury regionalnej. Możliwości wykorzystania wiejskich obiektów rezydencjonalnych przedstawił dr Marek W. Kozak. O kreowaniu nowych produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo kulturowe mówił dr Zygmunt Kruczek. Inni referenci przedstawiali obiekty archeologiczne, sakralne i inżynieryjne, które są, lub mogą być stymulatorem rozwoju regionu.

Dziedzictwo kulturowe a turystykaKonferencja poza swym wymiarem teoretycznym, miała wymiar aplikacyjny, jako że dostarczyła wiedzy na temat uwarunkowań rozwoju turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe, a także rozwiązań szczegółowych prezentując przedsięwzięcia z tego zakresu, które odniosły sukces w opinii turystów. W ten sposób Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu realizuje deklarowaną współpracę z władzami regionu i miasta, przybliżając osiągnięcia nauki tym, którzy decydują o rozwoju turystyki na Ziemi Kłodzkiej.

Wkrótce ukażą się w druku dwie prace stanowiące prezentację materiałów zgłoszonych na konferencję. Jedna z nich będzie opublikowana w języku angielskim, co przyczyni się do promocji turystyki w Polsce, na Dolnym Śląsku i Ziemi Kłodzkiej, a także działalności Wydziału Turystyki WSZ-E w Kłodzku wśród europejskich uczelni prowadzących badania w tym kierunku.

Uczelnia planuje kontynuowanie konferencji na ten temat, które będą miały miejsce corocznie. W ten sposób pragnie utrwalić Kłodzko na mapie naukowej Polski jako ważne miejsce wymiany doświadczeń i poglądów z zakresu turystyki.

dr inż. arch. Mieczysław K. Leniartek

Dziekan Wydziału Turystyki WSZ-E w Kłodzku